Rimelege tomter sentralt på Ål

Skape ein ny heim for deg og familien? Bygge for ein trygg og god alderdom? Flytte ut i frå jenterommet eller heim att til Hallingdal?

Om du vil bygge bustad sentralt på Ål i familievenlege omgivnader, så må du ta turen til Haugen Tomtefelt og sjå på dei byggeklare tomtene som er til sals.

Bygg der det er godt å bu!

Haugen Tomtefelt Logo

Bygg der det er godt å bu

Rimelege tomter sentralt på Ål

Haugen Tomtefelt har byggeklare bustadtomter (angitt med trinn 1): Klikk på «kulene» for å få meir informasjon og pris på den enkelte tomta. I tillegg kjem omkostningar i følgje med tomtesalet, samt påkoplingsavgifter til Ål kommune.

Områda K1 – K4 er regulert for kombinert bygningsmasse. Her kan ein altså bygge einebustader og/ eller fleirmannsbustader.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Plankart Haugen Tomtefelt
1

T1 (trinn 2), Strandalivegen 39

Areal: 1,1 daa

LEDIG

TA KONTAKT FOR PRIS

2

T1 (trinn 2), Strandalivegen 39

Areal: 1,1 daa

LEDIG

TA KONTAKT FOR PRIS

3

T3 (trinn 1), Embrikshaugen 7

Areal: 1,4 daa

Pris: 709.000,-

LEDIG

4

K2 (trinn 1), Embrikshaugen 11

Areal: 3,8 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

TA KONTAKT FOR PRIS

5

T7 (trinn 1), Embrikshaugen 22

Areal: 1,1 daa

Pris: 649.000,-

LEDIG

6

T8 (trinn 1), Embrikshaugen 20

Areal: 1 daa

SOLGT

7

T9 (trinn 1), Embrikshaugen 18

Areal: 1,2 daa

Pris: 639.000,-

LEDIG

8

T10 (trinn 1), Embrikshaugen 16

Areal: 1,2 daa

Pris: 599.000,-

LEDIG

9

T11 (trinn 1), Embrikshaugen 14

Areal: 1,6 daa

SOLGT

10

T12 (trinn 1), Embrikshaugen 12

Areal: 1,9 daa

SOLGT

11

T13 (trinn 1), Embrikshaugen 10

Areal: 1,4 daa

SOLGT

12

T14 (trinn 1), Embrikshaugen 8

Areal: 1,2 daa

SOLGT

13

T15 (trinn 1), Embrikshaugen 6

Areal: 1,2 daa

Pris: 699.000,-

LEDIG

14

K3 (trinn 2), Embrikshaugen 4

Areal: 2,7 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

TA KONTAKT FOR PRIS

15

K4 (trinn 2), Embrikshaugen 2

Areal: 1,3 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

TA KONTAKT FOR PRIS

16

T18 (trinn 1), Embrikshaugen 3

Areal: 1,2 daa

SOLGT

17

T19 (trinn 2), Embrikshaugen 1

Areal: 1,3 daa

LEDIG

TA KONTAKT FOR PRIS

18

T20 (trinn 1), Hansebråtvegen 7

Areal: 1,1 daa

SOLGT

19

K1 (trinn 2), Strandalivegen 59, 61, 63, 65 og 67

Areal: 4,2 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

TA KONTAKT FOR PRIS

20

T22 (trinn 1), Strandalivegen 70

Areal: 1,3 daa

Pris: 399.000,-

LEDIG

Om området

Sentrumsnært, trygt og familievenleg

Sentrumsnære bustader er mangelvare på Ål, men dette kan du løyse sjølv ved å bygge den nye heimen din i Haugen Tomtefelt.

Området høver godt for barnefamiliar som vil bygge sin fyrste bustad og godt vaksne som vil bygge bustad tilpassa endra behov. Tomtefeltet har god plassering med kort veg til Sundre og der det skjer på Ål, blant anna skuleområdet med sykkelpark og idrettshall, Ål Kulturhus og Topcamp Hallingdal. Samstundes ligg tomtene i eit stille område tett på naturen med tilgang til skiløype, sykkel- og turstigar (mellom anna Elvelangs), og elva med moglegheit for å fiske, padle og bade.

Nyetablerte Elvelangs frå Topcamp Hallingdal til stasjonsbrua har korta ned Sundre-turen for mjuke trafikantar. I tillegg legg vedteke kommunedelplan føringar for å knyte Haugen Tomtefelt endå tettare til skuleområdet og sentrum. Gang- og sykkelveg frå vestenden av Haugen Tomtefelt gjennom eksisterande kulvert under jernbanen over til Topcamp Hallingdal, vil gje ein kort og trygg skuleveg. Samanskøyting av Sutøyvegen og Strandalivegen vil korte ned vegen til Sundre for køyrande.

Betra samferdsel aust- og vestover, regionale satsingar innan helse, beredskap og kultur, og at Ål er ei trygg kommune å bu i med sjukestugu, luftambulanse og satsing på velferdsteknologi, gjer det attraktivt å bygge og bu på Ål.

Ta kontakt om du er interessert i å kjøpe eller reservere tomt, eller vil veta meir om feltet.