Rimelige tomter sentralt på Ål

Skape ein ny heim for deg og familien? Bygge for ein trygg og god alderdom? Flytte ut i frå guterommet eller heim att til Hallingdal? Vil du bygge deg bustad sentralt på Ål i familievenlege omgivnader? Kataloghus, arkitektteikna hus eller hus i tømmer? Hendug kan tilby sentrumsnære og byggeklare tomter i Haugen Tomtefelt. Bygg hus der det er godt å bu!

Haugen Tomtefelt logo

SENTRUMSNÆRT, TRYGT OG FAMILIEVENLEG

Sentrumsnære tomter for einebustader har vore mangelvare på Ål, men dette har Hendug bøta på ved å utvikle Haugen Tomtefelt.

Området høver godt for barnefamiliar som vil bygge sin fyrste bustad og godt vaksne som vil bygge bustad tilpassa endra behov. Tomtefeltet har god plassering ikkje langt unna Sundre og der det skjer på Ål, blant anna skuleområdet med sykkelpark og idrettshall, Ål Kulturhus og Hallingdal Feriepark. Samstundes ligg feltet i eit stille område tett på naturen med tilgang til skiløype, sykkel- og turstigar (mellom anna Elvelangs-prosjekt med oppstart i 2019), og elva med moglegheit for fiske, padling og badeplass.

Føringane som ligg i revidert kommunedelplan vil knyte Haugen Tomtefelt endå tettare til skuleområdet og Sundre. Gang- og sykkelveg gjennom eksisterande kulvert under jernbanen over til Hallingdal Feriepark og vidare over Riksveg 7 mot skula, vil gje ein kort og trygg skuleveg. Samanskøyting av Sutøyvegen og Strandalivegen vil korte ned vegen til Sundre for køyrande, og gangveg frå Hallingdal Feriepark til stasjonsbrua vil korte ned Sundre-turen for mjuke trafikantar.

Betra samferdsel aust- og vestover, regionale satsingar innan helse, beredskap og kultur, og at Ål er ei trygg kommune å bu i med sjukestugu, luftambulanse og satsing på velferdsteknologi, gjer det attraktivt å bygge og bu på Ål.

HAUGEN TOMTEFELT

Haugen Tomtefelt har byggeklare bustadtomter (angitt med trinn 1): Klikk på «kulene» for å få meir informasjon og pris på den enkelte tomta. I tillegg kjem omkostningar i følgje med tomtesalet, samt påkoplingsavgifter til Ål kommune.

Områda K1 – K4 er regulert for kombinert bygningsmasse. Her kan ein altså bygge einebustader og/ eller fleirmannsbustader.

Ta kontakt om du er interessert i å kjøpe eller reservere tomt, eller vil veta meir om feltet.

Kontakt Hendug

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Reguleringskart Haugen Tomtefelt
1

T1 (trinn 2), Strandalivegen 39

Areal: 1,1 daa

Pris: x,-

LEDIG

2

T2 (trinn 2), Strandalivegen 47

Areal: 0,9

Pris: x,-

LEDIG

3

T3 (trinn 1), Embrikshaugen 7

Areal: 1,4 daa

Pris: 639.000,-

LEDIG

4

K2 (trinn 1), Embrikshaugen 5

Areal: 3,8 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

5

T7 (trinn 1), Embrikshaugen 22

Areal: 1 daa

Pris: 589.000,-

LEDIG

6

T8 (trinn 1), Embrikshaugen 20

Areal: 1 daa

SOLGT

7

T9 (trinn 1), Embrikshaugen 18

Areal: 1,2 daa

Pris: 569.000,-

LEDIG

8

T10 (trinn 1), Embrikshaugen 16

Areal: 1,3 daa

Pris: 529.000,-

LEDIG

9

T11 (trinn 1), Embrikshaugen 14

Areal: 1,6 daa

SOLGT

10

T12 (trinn 1), Embrikshaugen 12

Areal: 1,7 daa

Pris: 649.000,-

RESERVERT

11

T13 (trinn 1), Embrikshaugen 10

Areal: 1,4 daa

Pris: 629.000,-

LEDIG

12

T14 (trinn 1), Embrikshaugen 8

Areal: 1,2 daa

Pris: 629.000,-

LEDIG

13

T15 (trinn 1), Embrikshaugen 6

Areal: 1,2 daa

Pris: 629.000,-

LEDIG

14

K3 (trinn 2), Embrikshaugen 4

Areal: 2,7 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

15

K4 (trinn 2), Embrikshaugen 2

Areal: 1,3 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

16

T18 (trinn 1), Embrikshaugen 3

Areal: 1,2 daa

Pris: 599.000,-

LEDIG

17

T19 (trinn 2), Embrikshaugen 1

Areal: 1,3 daa

Pris: x,-

LEDIG

18

T20 (trinn 1), Hansebråtvegen 7

Areal: 1,1 daa

Pris: 619.000,-

RESERVERT

19

K1 (trinn 2), Strandalivegen 59, 61, 63, 65 og 67

Areal: 4,2 daa

KOMBINERT BEBYGGELSE

20

T22 (trinn 1)

Pris: 379.000,-

LEDIG